Nicolas Bruno, Erika Sanada, Kimera Wachna, Yuriko Shirou